Zeleň na plochých střechách se systémem ZinCo

ZinCo je dnes celosvětově zavedená značka v oblasti provádění zelených střech. Předností firmy ZinCo je, že řadu desetiletí vyvíjí a zdokonaluje kompletní systém pro zelené střechy. Návrhem a použitím kompletního systému je zaručena dlouhodobá funkčnost zelené střechy, protože veškeré jednotlivé prvky jsou vzájemně sladěny tak, aby jejich funkční parametry byly optimální. 

V tomto krátkém nástinu si vám dovolujeme představit alespoň základní kostru systému ZinCo.

Zelené plochy lze provádět pomocí systému ZinCo na všech druzích střech. Ať se jedná o jednoplášťové, dvouplášťové větrané i nevětrané, inverzní nebo tzv. duo nebo plus střechy.

Skladba vrstev vychází z přírodního modelu, který bylo nutné zmenšit do technicky proveditelné podoby.

Již v projekční fázi projektu je nutné dbát na dostatečnou únosnost střešní konstrukce, zajistit hydroizolaci střechy pokud možno z materiálu, který je odolný proti prorůstání kořenů rostlin, a dbát o dostatečné vytažení hydroizolace na svislých plochách, které prostupují rovinou střechy, nad povrch budoucího substrátu.

V případě, že hydroizolace není odolná proti prorůstání kořenů, lze ji dostatečně chránit pomocí fólií, které pro tento případ systém ZinCo obsahuje. Jedná se o fólii WSF 40, určenou pro extensivní zeleň, a o fólii WSB 80, určenou pro intenzivní zeleň. V případě extenzivních střech se fólie WSF 40 pokládá volně s přesahem 1,5 m. Fólie WSB 80 se pokládá také volně, ale 10 cm přesahy se svařují.

Vrstvou, která je také důležitá pro správnou funkci zelené střechy, je ochranná a akumulační rohož. Tato vrstva chrání hydroizolaci proti mechanickému namáhání a poškození. Zároveň má požadovanou schopnost zadržet a zpozdit odtok přebytečných srážkových vod. Zde se nabízí celá řada rohoží, které se liší právě ve schopnosti zadržení různého množství vody.

Správná drenážní vrstva musí zajistit: 

  • zadržení požadovaného množství srážek v samotné drenáži, přebytečná voda se musí dostat do ochranné a akumulační vrstvy
  • rozvedení vody po celé ploše ochranné a akumulační vrstvy
  • možnost výparu vlhkosti z ochranné a akumulační vrstvy do substrátu
  • volný prostor mezi hladinou vody při naplnění drenáže a spodní úrovní substrátu.

Pro zajištění výše uvedených bodů je nutné zvolit správný typ drenáže, který dané požadavky v konkrétním případě splní.

ZinCo dodává v principu tři druhy drenáží. První nese označení Floradrain a vyrábí se ve třech výškách: 25, 40 a 60 mm.

FD 25 je vhodný pro extenzivní zeleň, FD 40 také pro intenzivní s výjimkou stromů a keřů náročných na dostatek závlahy. V tom případě je potom nutné použít FD 60. Jedná se o profilované desky (pásy) z recyklovatelného polyetylenu, které se vyznačují výbornou tuhostí a pevností, což ocení především montážní firmy, které tak nemusí vyměňovat žádné drenážní desky poškozené od pracovníků, kteří po nich jen přešli. Tato drenáž je velmi vhodná pro novostavby, na pevný podklad, kde není potřeba překlenovat žádné louže apod.

Dalším používaným typem drenáží jsou desky Floratec FS 50 a FS 75. Číselné označení udává celkovou výšku drenážní desky v milimetrech. Tyto desky jsou vyrobeny z recyklovaného polystyrenu a tvrdé pěny. Jsou vhodné jak pro extenzivní, tak pro intenzivní zelené střechy, ale především tam, kde se na střeše vyskytují kaluže, které je nutné překlenout, aby místo zelené střechy nevznikla bažina. Další možnost použití těchto desek je díky jejich vysoké tuhosti ve vlastní rovině na šikmých plochách do sklonu cca 20°.

Speciálním typem těchto drenáží, vyvinutým pro zelené dodatečně zateplované střechy, je Floratherm WD 65, 100, 120 nebo 180 mm vysoký. Tyto drenážní desky mají certifikovaný tepelný odpor. Použití je analogické s deskami Floratec.

Třetím typem drenáží jsou desky Elastodrain, které jsou vyrobeny z vulkanizovaného, resp. recyklovaného kaučuku. Tyto desky se používají především jako ochrana hydroizolace, kde nelze použít vysoký podsyp pod dlažbu. Betonová dlažba se může pokládat přímo na tuto drenáž nebo při použití filtrační textilie do štěrkopískového lože.

Aby nedocházelo k přenosu substrátu do drenáže a potom dál do kanalizace, je nutné použít filtrační vrstvu, která propustí vodu ze substrátu do drenáže. Správné funkce se také zde dosáhne správnou volbou konkrétního typu filtrační textilie. V první řadě nesmí dojít ani po čase k zanesení filtrační textilie jemnými částmi substrátu, aby ve spojení s vodou zde nevznikla parotěsná vrstva, což by mohlo mít nepříznivý vliv na tepelně-technické chování střechy. Toho lze dosáhnout jen použitím materiálů, které nejsou příliš chlupaté a tím také tlusté, jako jsou např. běžné geotextilie. Druhým hlediskem při správném výběru filtru je velikost mechanického zatížení. V této oblasti ZinCo nabízí celkem čtyři druhy filtračních textilií, které zaručují, že časem se nezmění v parotěsnou vrstvu, a liší se v odolnosti proti mechanickému poškození (např. od hrubého štěrku).

Protože veškeré uvedené vrstvy si v případě extenzivní zeleně může na ploché střeše položit i běžně zručný člověk, nabízíme komplet pro plochu cca 3 × 6 m (např. garáže), který obsahuje návod k použití, fólii odolnou proti prorůstání kořenů, ochrannou a akumulační rohož, drenáž Floradrain FD 25, filtrační textilii a směs semen 15 druhů rozchodníků.

Jak jsme zmínili již na začátku, tento článek si neklade za cíl seznámit vás s kompletním programem ZinCo, ale pouze nastínit základní kostru systému. V případě jakýchkoliv dotazů, požadavků na návrh řešení konkrétního projektu vám rádi poradíme.

Veškeré kontaktní údaje naleznete na adrese www.isodom.cz.

Ing. Vít Kocourek (*1975)

absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, oboru pozemní stavby, v současné době zaměstnán jako stavební technik u firmy ISODOM, a. s.