Soubory ke stažení:

Se zelenými střechami se lidstvo setkávalo již od pradávna. Vytvořit zelenou střechu není velký problém, ale k zajištění její spolehlivé funkce na dobu několika desítek let je potřeba použít materiály vyhovující nejnovějším poznatkům o zelených střechách a profesionální návrh skladby zelené střechy, včetně vyřešení konstrukčních detailů. S těmito problémy je schopno se v současné době vypořádat jen několik světových firem. Jednou z nich je německá firma ZinCo, která v oblasti zelených střech pracuje již přes 30 let a miliony položených m2 plochých i šikmých zelených střech jsou důkazem, jak propracovanosti systému, tak i kvality používaných materiálů. 
Firma ZinCo, zastoupená na našem trhu firmou ISODOM, nabízí na rozdíl od konkurenčních firem ucelený sortiment akumulačních, drenážních a filtračních vrstev včetně veškerého dalšího příslušenství, jako jsou kontrolní šachty, zavlažovací automaty, odvodňovací žlaby a řada dalších prvků, bez kterých nelze zajistit spolehlivou funkci zelené střechy a tím také dobrý růst rostlin. 
Zelená střecha se skládá z celé řady vrstev, jejichž úkolem je nahradit rostlinám při omezené mocnosti vrstev skutečné přírodní podmínky a spolehlivě ochránit střešní krytinu.

Vrstvy zelené střechy rozdělujeme do následujících skupin:

1. Rostliny - extenzivní a intenzivní zeleň
2. Substrát
3. Filtrační vrstva
4. Drenážní a akumulační vrstva
5. Ochranná a akumulační vrstva
6. Vrstva s odolností proti prorůstání kořenů

          

1) Rostliny: Rostliny rozdělujeme na extenzivní (nízká) a intenzivní (vyšší) zeleň. Pro zjednodušení můžeme říci, že do skupiny extenzivní zeleně patří séda, suchomilné rostliny a traviny, které jsou schopny růst na tloušťce substrátu do 150 mm. Při dobře navržené skladbě zelené střechy není třeba žádná údržba, zalévání či hnojení. Pouze jednou za rok je nutná kontrola zelené střechy, a to z důvodu odstranění případných náletů a kontrola vpustí. Do skupiny intenzivní zeleně se řadí rostliny, keře a stromy, vyžadující tloušťku substrátu vyšší než 150 mm. Zelená střecha s intenzivní zelení vytváří skutečnou zahradu, která vyžaduje stálou péči a hnojení. Při návrhu intenzivní zeleně je vždy třeba uvažovat s umělou závlahou střechy.

 

2) Substrát: V závislosti na náročnosti vysazovaných rostlin je třeba navrhnout potřebnou tloušťku a bohatost substrátu. Substrát se vždy skládá z minerálních složek a humusu. Minerální části zajišťují kromě zadržení určitého množství vody i možnost dobrého provzdušnění substrátu. Část tvořená humusem slouží k samotné výživě rostlin. Substráty určené pro jednotlivé druhy extenzivní či intenzivní zeleně se vzájemně liší poměrem mezi minerální a humusovou částí. Pro nejjednodušší ozelenění s tloušťkou substrátu do 80 mm je obsah humusu v substrátu cca 20 %, zatímco u nejnáročnější zeleně (např. stromy či anglický trávník) se obsah humusu v substrátu zvýší až na 70 %.

 

3) Filtrační vrstva: Hlavním úkolem této vrstvy je zabránit vyplavování jemných částí substrátu do spodních vrstev zelené střechy a do kanalizace. K tomu slouží filtrační textilie, jejíž plošná hmotnost se liší v závislosti na zatížení, a to od 40 g/m2 Systemfilter DUO až do 300 g/m2 Systemfilter PV. Tyto textilie jsou většinou vyráběny z polypropylenových vláken.

 

4) Drenážní a akumulační vrstva: Tato vrstva je nejdůležitější část celého systému. Jejím úkolem je zadržet co možná největší množství vody a zároveň přebytečnou vodu odvést na hydroizolaci. Je třeba zdůraznit důležitou vlastnost této vrstvy, a tou je akumulace srážkové vody. Tato vrstva byla dříve prováděna pouze z nasypaného drenážního kameniva, které mělo pouze funkci drenážní. Akumulace srážkové vody zcela chyběla což vedlo k nutnosti projektovat náročné zavlažovací systémy a bylo třeba počítat s extrémní spotřebou drahé pitné vody na umělé zalévání.

Tyto nevýhody odstraní drenážní a akumulační vrstva se schopností zachytit 10-27 l vody/m2. Toto množství vody stačí extenzivním střechám k dlouhodobému a bezproblémovému růstu a u střech intenzivních ušetří náklady na vybudování komplikovaných zavlažovacích systémů a drahou vodu. V nabídce systému ZinCo jsou drenážní a akumulační vrstvy z polyetylenu (Floradrain FD 25, 40 a 60), z pěnového polystyrenu (Floratec FS 50, 70 a 100), z extrudovaného polystyrenu (Floratherm WD 65, 100 a 120) a z kaučuku (Elastodrain EL 110 a 200). Různost rozměrů je z důvodu potřeby zadržet různé množství vody a materiálová různost je z důvodu odlišného použití jednotlivých materiálových variant. 
Drenážní a akumulační vrstvy z polyetylénu se používají pro ploché střechy do sklonu 8o, z pěnového polystyrenu jsou určeny pro ploché střechy do sklonu 45o, z extrudovaných polystyrenů pro dodatečné zateplení plochých i šikmých střech se zachováním funkce drenážní a akumulační a konečně kaučukové drenážní vrstvy snesou i velká zatížení od nákladních automobilů.

 

5) Ochranná a akumulační vrstva: Další důležitou částí systému je akumulační a ochranná rohož, která musí splňovat dva důležité požadavky, a to chránit spodní vrstvy proti mechanickému poškození (hydroizolace či fólie s odolností proti prorůstání kořenů - FLL nebo LDA test) a zadržovat určité množství vody, která se zpětně dostává difúzí do substrátu a ke kořenům rostlin.
V tomto druhu materiálu nabízí firma ZinCo pět druhů ochranných a akumulačních rohoží, lišících se množstvím zadržené vody a odolností proti zatížení a mechanickému poškození (např. rohož TSM 32, která je určená pro extenzivní zeleň či ISM 50, která je na spodní straně pogumovaná a je určena pod komunikace)

 

6) Vrstva s odolností proti prorůstání kořenů: Pokud střešní krytina nemá atest proti prorůstání kořenů, je ji třeba vždy ochránit vrstvou s tímto atestem. Součástí sortimentu firmy ZinCo je polyetylenová folie (Folie WSF 40), určená pro extenzivní střechy a pás z PVC (pás WSB), který je určen pro střechy s intenzivní zelení.

Profesionální návrh jednotlivých vrstev zelené střechy včetně detailů podmiňuje dobrou funkčnost zelené střechy a tím i spokojenost investora. Naše firma, jako výhradní dovozce systému ZinCo do České republiky, je připravena poskytnout veškeré informace o systému ZinCo včetně pomoci při řešení skladeb a detailů.

 


Hadovka